ВИСНОВКИ


Для утвердження політики рівних можливостей чоловіків та жінок у державі в цілому та в Маріуполі сьогодні є багато механізмів. Актуальність проблематики гендерної рівності є очевидною. Але на заваді рівноправності стають соціально-економічні труднощі, які переживає сьогодні українське суспільство. У зв’язку з цим є актуальною проблема підвищення суспільно-політичної активності жінок та їхнього соціального статусу, що передбачає більш широке залучення жіноцтва у сферу прийняття управлінських рішень з метою реалізації свого демократичного права впливати на політичне, економічне і культурне життя держави. Також актуальним залишається питання надання рівних можливостей для чоловіків в тих царинах, в яких сьогодні є дисбаланс.

З метою досягнення паритетного становища жінок і чоловіків в Маріуполі  у всіх сферах життєдіяльності суспільства, а також - поваги до всіх гендерних груп громади (різних за статтю,  етнічною приналежністю, релігійними уподобаннями, за соціальним станом, за рівнем освіти, за віковими критеріями, за станом здоров’я, за місцем проживання та іншими компонентами), враховуючи відповідний аналіз, що вміщує Ґендерний паспорт Маріуполя, доцільно було б вжити наступних заходів співзвучних загальнодержавним пріоритетам:

Підводячи підсумки необхідно сказати, що Маріуполь вже декілька років вдосконалює і впроваджує технології гендерної експертизи та соціального аналізу в діяльність горомади. Так, у січні 2013 року старував проект «Ґендерна експертиза як інструмент ефективної роботи органів місцевого самоврядування». Проект спрямовано на посилення  можливостей жінок в органах місцевого самоврядування, розвиток  ґендерної  чуйності працівниць /працівників органів місцевого самоврядування для  посилення  роботи з обліку потреб жінок і чоловіків, забезпечення ґендерної рівності в прийнятих рішеннях і діях. В рамках проекту було проведено навчання 20 представниць/ представників органів місцевого самоврядування Маріуполя (експертів з гендерної толерантності) проведенню ґендерної експертизи проектів документів  і рішень, виявленню ґендерних стереотипів в роботі виконавчої влади міста Маріуполя.

Також було започатковано ґендерну рубрику на місцевому муніципальному радіо з метою ознайомлення населення регіону з актуальними ґендерними питаннями регіону та підготовлено матеріали з гендерної статистики в Маріуполі.

В даному проекті вперше було запропоновано провести реформування всієї системи прийняття рішень органів місцевого самоврядування в місті Маріуполі, а не частини системи (ознайомлення з питаннями ґендеру, поширення інформації щодо важливості ґендерних перетворень) за допомогою впровадження алгоритму ґендерної експертизи.

Метою проекту стало просування ґендерних підходів для забезпечення рівності в кінцевих результатах дій влади міста Маріуполя через врахування особливостей становища, потреб і інтересів ґендерних груп населення, забезпечення ґендерного балансу представництва і реалізації політичних, економічних і соціальних прав всього населення регіону незалежно від статі, соціального становища, етнічної приналежності, вікових критеріїв, місця проживання (міське або сільське населення), релігії, стану здоров’я та інших соціальних характеристик, які формують ґендер особистості.

Зміна ментальності – це довгий процес, але в місті Маріуполі для ґендерних перетворень є всі умови. Так була підготовлена група професіоналів-тренерів для постійної роботи з ґендерної просвіти в Маріупольській міській раді.

При фінансовій  підтримці Українського Жіночого Фонду (УЖФ) - міжнародної благодійної організації (http://www.uwf.kiev.ua) - партнерами проекту виступили: ГО «Маріупольський гендерний центр» (www.mgc.org.ua), Маріупольський державний університет(www.mdu.in.ua), Маріупольська міська рада (http://marsovet.org.ua),  Маріупольське муніципальне «Радіо Приазов’я» (http://radiomariupol.at.ua) та ін.

Довготривалі наслідки реалізації проекту:

Зміни у визначеннях – проблема досягнення ґендерної рівності підвищує ефективність внесків і роботи взагалі – це стає категорією відомою і зрозумілою в територіальній громаді Маріуполя.

Зміни у поведінці людей - сприйняття проблеми співпрацівниками ради, виконавчою владою, активом  і членами громади змінюється.

Зміни у критичній масі суспільства -  збільшується зацікавлена кількість людей з активною життєвою позицією  у позитивних змінах у суспільстві.

Зміни в інституціях/політиці  – відбуваються зміни на рівні прийняття рішень і, відповідно, змінюються місцева і  регіональна  політика.

Зміни в організації – підвищується професійний рівень працівників органів місцевого самоврядування.

Автор буде щиро вдячна за рекомендації та пропозиції, які сприятимуть розвитку наукової дискусії щодо гендерного аспекту життєдіяльності територіальних громад України з метою використання результатів дослідження у практичній діяльності місцевого самоврядування.

Питання, коментарі та пропозиції по даному документу можна відправити на адресу електронної пошти: gender-msu@ukr.net

(голова ради ГО «Маріупольський гендерний центр», кандидат політичних наук, доцент Анастасія Дегтеренко)


Список використаних джерел та літератури

 1. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія і практика. Енциклопедія / За ред. Ю. І. Римаренка. – К.: Довіра, 1998. – 910 с.
 2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 1999. – 956 с.
 3. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи ) / За ред. В.М.Гейця. – К., 1998. – 500 с.
 4. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь (пер. с англ.) – М.: Экономика, 1999. – 453 с.
 5. Таболина Т.В. Этническая проблематика в современной американской науке. – М.,1985. – 152 с.
 6. Рудницька Т. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін. – К.: Інститут соціології НАН України, 1998. – 176 с.
 7. Ґендерна мапа України [Електронний ресурс] // Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. — Режим доступу : http://www.gender.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=108&lang=ua
 8. Енциклопедія етнокультурознавства / За ред. Ю.І.Римаренка. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2001. – Ч.І. – Кн. 2. – 522 с.
 9. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1993. – 840 с.
 10. Губогло М.Н. Знание и употребление второго языка при двуязычии (по материалам этносоциологических исследований) // Тезисы докладов Сессии по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1974 – 1976 гг. – Душанбе, 1976. – С.62.
 11. Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. – К.: Світогляд, 2004. – 722 с.
 12. Концепція Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року від 21.11.2012 № 1002-р [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1002-2012-р
 13. Путівник з ґендерної експертизи  / Упорядник Н.І. Кургановська. – Маріуполь: СПД Гарштайнер О.П., 2012. – 44 с.
 14. Мапа життєдіяльності територіальних громад Донецької області в етнополітичному контексті [Електронний ресурс] // ГО «Маріупольський гендерний центр». — Режим доступу : http://mgc.org.ua/map.html

Висновки
Вступне слово
Обкладинка